Інститут

Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (далі – ЛОІППО або Інститут) — вищий навчальний заклад України III рівня акредитації, діяльність якого спрямовано на організацію післядипломної освіти педагогічних працівників у Львівській області.

Інститут перебуває у спільній власності територіальних громад Львівської області. Засновником Інституту є управління майном спільної власності Львівської обласної ради, яке діє від імені Власника - Львівської обласної ради. Інститут безпосередньо підпорядковується департаментові з питань освіти, науки, сім’ї та молоді Львівської обласної державної адміністрації.

У частині нормативно-правового забезпечення Інститут підпорядковується Міністерству освіти і науки України, з питань науково-методичного забезпечення – Центральному інститутові післядипломної педагогічної освіти Університету менеджменту освіти Академії педагогічних наук України, Інститутові інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Інститут виконує функції навчального, науково-методичного центру неперервної освіти педагогічних кадрів, здійснює науково-методичне забезпечення дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти в області.

Головними напрямами діяльності інституту є:

  •  реалізація стратегії розвитку системи післядипломної педагогічної освіти, що ґрунтується на світових стандартах, принципі «освіти упродовж усього життя», сучасних освітніх технологіях, інноваційних педагогічних ідеях, передовому педагогічному досвіді;
  • запровадження гнучкої системи безперервної освіти педагогічних працівників, яка має на меті їх адаптацію до професійної діяльності в умовах освітніх змін;
  •  забезпечення випереджувального характеру підвищення кваліфікації педагогічних кадрів відповідно до суспільних вимог;  швидкого реагування на зміни дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти; ефективна підготовка працівників методичних служб усіх рівнів шляхом організації курсової підготовки;
  • науково-методичне обслуговування освіти на регіональному рівні, забезпечення збалансованості науково-теоретичної й практичної підготовки, взаємозв’язку курсової та міжкурсової підготовки;
  •  моніторинг якості освіти;
  •  інформаційне забезпечення педпрацівників області щодо впровадження особистісно орієнтованих освітніх технологій, сучасних інноваційних педагогічних ідей, передового педагогічного досвіду.

На сьогодні в Інституті нараховується 104 працівники. З них – 57 науково-педагогічних працівників, в т.ч. 1 доктор наук, 30 кандидатів наук, 14 доцентів, двоє Заслужених вчителів України, один Заслужений працівник освіти.

В структурі Інституту діє 7 кафедр та 8 кабінетів. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників та керівників закладів освіти організовують та здійснюють:

  • кафедри: освітньої політики, гуманітарної освіти, природничо-математичної освіти, суспільствознавчої та культурологічної освіти, життєвих компетентностей, педагогіки, корекційної педагогіки;
  • кабінети: професійного розвитку педагогічних працівників,  євроінтеграційних аспектів освіти, моніторингу та оцінювання якості освіти, практичної психології та соціальної роботи, інормаційно-видавничої діяльності, розвитку освіти, інформаційно-ресурсного забезпечення, координаційно-методичної діяльності.

 

У інституті функціонують три комп’ютерні класи, мобільний комп'ютерний клас, центр дистанційного навчання; бібліотека; сайт ЛОІППО в Інтеренті. Усі комп’ютери ЛОІППО  підключені до мережі Інтерент.

Інститут має різограф, що дає можливість забезпечити слухачів програмами, методичними, лекційними   матеріалами тощо.

У ЛОІППО є достатня кількість проекторів, сучасні інтерактивні дошки, цифрові відеокамери, конференц-система та інша оргтехніка, необхідна для забезпечення навчального процесу на сучасному рівні.

Книжковий фонд бібліотеки інституту налічує 13103 примірники літератури. Щорічно бібліотека передплачує періодичні видання з проблем дидактики та методики виховання.

 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється відповідно до освітньо-професійних програм, розроблених науково-педагогічними працівниками кафедр і затверджених вченою радою інституту. У програмах враховано необхідність оновлення, розширення та поглиблення знань педагогічних працівників, відповідно до змін, які відбуваються в українській  освіті  та визначаються відповідними державними документами: концепціями, стандартами, навчальними програмами, кваліфікаційними характеристиками педагогічних працівників тощо.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників відбувається за кредитно-модульною системою, відповідно до моделі, затвердженої колегією Головного управління освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації 25 червня 2008 року та Положення, затвердженого вченою радою інститут (Протокол № 2 від   11 лютого 2009 року).

У навчальному процесі інститут використовує різноманітні форми аудиторних занять – лекції, семінари, практичні заняття, тренінги. Вводиться модульна система оцінювання знань слухачів курсів, яка спонукає педагогів до самостійного підвищення кваліфікації.

Науково-педагогічні працівники  інституту беруть участь у створенні навчально-методичної бази навчального процесу.  Протягом 2006-2010 років ними підготовлено та вийшли друком у різних видавництвах 183 начально-методичні посібники, 192 методичні розробки, 6 підручників. Постійно оновлюються програми спецкурсів.

Науково-дослідна робота інституту спрямована на теоретичні дослідження, експериментальну роботу, розробку і впровадження інноваційних педагогічних технологій у практику навчальних закладів. Працівники наукових підрозділів Інституту беруть участь в організації, розробці, науково-методичному супроводі експериментальних майданчиків різних рівнів.  На цей час діє 18 експериментальних майданчиків, з них 14 – всеукраїнського рівня  та 4 регіонального рівня.

Розвитку наукової роботи інституту та формуванню готовності вчителів до інноваційної діяльності сприяють контакти з колегами з інших країн. Зокрема, за останні роки налагоджена співпраця з Французьким культурним центром при Посольстві Франції в Україні, Центральним осередком удосконалення вчителів у Варшаві та Малопольським центром удосконалення вчителів у Кракові (Польща), Центром політичної та громадянської освіти землі Баден-Вюртемберг (Німеччина), Інститутом Яд-Вашем (Ізраїль), Асоціацією українських германістів та Гете-інститутом, Австрійським бюро та ін...

Інститут є засновником журналу «Педагогічна думка», у якому друкуються статті з проблем дидактики та методики виховання, матеріали з досвіду роботи педагогів, які досягають успіхів у педагогічній праці, статті про минулий  та  зарубіжний педагогічний досвід.