Танчин Ігор

Заступник директора з науково-педагогічної роботи, доцент кафедри суспільствознавчої освіти, кандидат історичних наук.


Кабінет: 509

Електронна пошта: igortanchyn@gmail.com

Працює в ЛОІППО з 2008 року.

Автор понад 50 наукових статей і навчально-методичних розробок, близько 100 науково-публіцистичних статей на тему актуальних проблем української політики.

Наукові інтереси: соціологія освіти, соціологія політики, соціологія громадської думки.

Курси

 • «Соціальні зміни і завдання, що постають перед сучасною шкільною освітою» (8 год);
 • «Соціальні зміни і революції» (8 год);
 • «Технології впливу на громадську думку, їх позитивні та негативні наслідки» (8 год).

Автореферат дисертації

Танчин І. Діяльність політичних партій України серед сільської молоді в період визвольних змагань 1917–1920 рр. [Текст]: автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.01 / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича. Львів, 1995. 21 с. 

Підручники і посібники

 1. Історія України. Навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти України для вищих навчальних закладів. / Вентка Р. А., Вдовичин І. Я. та ін. Львів : Львівська комерційна академія, 2000. 210 с.
 2. Танчин І. Соціологія : навч. посібн. Навч. посібник. Рекомендовано Міністерством освіти України для вищих навчальних закладів. Львів : Українська академія друкарства, 2005. 280 с.
 3. Соціологія. Навч. посібник. Рекомендовано Міністерством освіти України для вищих навчальних закладів. Київ : Знання, 360 с. URL: gmu.ks.ua/wp-content/uploads/2019/09/Sotsiologiya-uchebnik.pdf
 4. Громадянська освіта. Інтегрований курс, рівень стандарту : підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти / І. Д. Васильків та ін. Тернопіль : Астон, 2018. 256 с. URL: imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/08-gromadyanska-osvita-10-klas/gromadyanska-osvita-10-kl-1.pdf

Наукові статті

 1. Марушкіна І., Танчин І. Про моделі національного відродження в Україні. Студії Політологічного центру «Генеза». № 5. С. 15–27.
 2. Танчин І. До питання про роль консервативної ідеології в період модернізації України. Консерватизм і державотворення в Центрально-Східній Европі. Луцьк – Люблін, 1997. С. 6–16.
 3. Танчин І. Український кооперативний рух у міжвоєнний період. Історико-культурні та краєзнавчі нариси. Львівщина. Львів : Центр Європи, 1998. С. 289–304.
 4. Танчин І. Росіяни західних областей України. Migracijske teme (Zagreb). №3. S. 243–249.
 5. Танчин І. Чи можливий російський сепаратизм в Україні. Незалежний культурологічний часопис «Ї». №18. С. 104–107.
 6. Танчин И. Постматериальная революция. Апология. Ежемесячный гуманитарный журнал (Москва). 2005, №6. С. 74–88.
 7. Танчин І. Помаранчева революція і формування української національної ідентичності. Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Культурологія. 2010. Вип. 5. С. 368–372. URL: oa.edu.ua/102/1/NZ_kult_Vyp_5.pdfк
 8. Марушкіна І. Танчин І. Регіональні ЗМІ в епоху нових медіа. Вісник Львівського університету. Серія журн. 2013. Випуск 38. С. 503–508. URL: lnu.edu.ua/bulletins/index.php/journalism/article/viewFile/5422/5431
 9. Танчин І., Луцишин Г. Українські праві радикальні партії після Революції гідності. Humanitarian Vision. Volume 2, number 2. P. 43–48. URL: ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/41257/1/HV_T2_N2_2016-45-50.pdf

Енциклопедично-довідкові праці

 1. Українські кооператори (історичні нариси). Львів, 1999. С. 341–350.
 2. Українські кооператори. Історичні нариси. Кн. ІІ. Львів, 2001. 338 с.
 3. Історія політичної думки. Навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / за заг. Хоми Н. М. Львів : Новий Львів – 2000, 2014. 766 с.. URL: org/record/3629754
 4. Політологія: сучасні терміни і поняття. Короткий навчальний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації. 4-тє видання, виправлене і доповнене / укладач В. М. Піча, наук. редакція Л. Д. Климанської, Я. Б. Турчин, Н. М. Хоми. Львів : Новий Світ – 2000, 2015. 516 с. URL: net/profile/Nataliya-Khoma-2/publication/327592683_Politologia_sucasni_termini_i_ponatta_4-te_vidanna_vipravlene_i_dopovnene_ukladac_V_M_Pica_nauk_redakcia_LD_Kli-_manskoi_AB_Turcin_N_M_Homi_-_Lviv_Novij_Svit_-2000_2015_516_s/links/5b98a58645851531057de8b5/Politologia-sucasni-termini-i-ponatta-4-te-vidanna-vipravlene-i-dopovnene-ukladac-V-M-Pica-nauk-redakcia-LD-Kli-manskoi-AB-Turcin-N-M-Homi-Lviv-Novij-Svit-2000-2015-516-s.pdf?origin=publication_detail

Друковані тези доповідей на конференціях

 1. Танчин І. Преса ЗУНР як історичне джерело. Міжнародна наукова конференція, присвячена 75-річчю Західноукраїнської Народної Республіки, 1–3 листопада 1993 р. Матеріали. Івано-Франківськ, 1993. С. 192–194.
 2. Танчин І. Галицький сепаратизм: між минулим і майбутнім. Регіони Східної Європи: інтеграційні очікування та конфронтаційні небезпеки : Матеріали Міжнар. наук. конф., Чернівці, 18–19 вересня 2000 / Буковинський політологічний Центр, Бюро зі співробітництва в Україні Фонду Ф. Еберта ; ред. Ю. І. Макар та ін. Чернівці : БУКРЕК, 2000. С. 211–215.
 3. Танчин І. Внутрішні та зовнішні чинники впливу на політичну реформу в Україні. Матеріали Міжнар. наук. конф Трансформація політичної системи України та Польщі в умовах Європейської інтеграції. Львів, 2004. С. 171–179.
 4. Танчин І. Феномен популізму в діяльності українських партій після Революції гідності. Збірник статей і тез за результатами наукової конференції «Політичні партії і вибори: українські та світові практики» (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 8 жовтня 2016 року. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2017. С. 137–144. URL: lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/Conf.-1.pdf

Інтерв’ю, репортажі інтернет-видань

 1. Ковальчук О. Ігор Танчин: Мобільний зв'язок нищить ангелів. Варіанти. URL: lviv.ua/33293-ihor-tanchyn-mobilnyi-zviazok-nyshchyt-anheliv
 2. Ковальчук О. Танчин і минуле майбутнього. Варіанти. URL: lviv.ua/38369-tanchyn-i-mynule-maibutnoho
 3. Мєдвєдєва Г. Ігор Танчин: Політика – це не стан, це – процес. Варіанти. URL: lviv.ua/58230-ihor-tanchyn-polityka-tse-ne-stan-tse-protses
 4. Ткачик Х. Ігор Танчин: Кожен в цьому житті веде власну війну. Варіанти. URL: lviv.ua/43396-ihor-tanchyn-kozhen-v-tsomu-zhytti-vede-vlasnu-viinu

Телебачення

 1. Інформаційний вечір на 5 Львів 11.04.2019. Ігор Танчин. URL: youtube.com/watch?v=Tg12Vgy2Hg0
 2. Інформаційний вечір на 5 Львів 20.06.2019 Ігор Танчин. URL: youtube.com/watch?v=wv3P9_jdxLw
 3. Інформаційний вечір на 5 Львів 06.07.2019 Михайло Хміль, Ігор Танчин. URL: youtube.com/watch?v=VD4At90CgrE
 4. Інформаційний вечір на 5 Львів 28.07.2019 Галина Гречин, Ігор Танчин. URL: youtube.com/watch?v=UjAJ2QcIMOM
 5. Підсумки політичного року для Львова. Чому штормить досі? Інфодень на 5 Львів. 23.12.2020. URL: youtube.com/watch?v=9998JbaEltI
 6. «Студія Захід» Ігор Танчин. URL: youtube.com/watch?v=PnC8k6Oqk9Y