Туриця Ольга

Посада
Доцентка кафедри природничо-математичної освіти, кандидат педагогічних наук

Освіта: Львівський національний університет ім. І.Франка, спеціаліність «Хімія»; Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Графік консультацій: понеділок (13:00 – 17:00)
Електронна пошта: olyaturytsya@ukr.net

Напрямки роботи:
– впровадження реформи Нової української школи;
– науково-методичний супровід підвищення кваліфікації учителів;
– розробка та публікація навчальних матеріалів для підвищення кваліфікації учителів закладів освіти;
– рецензування методичних розробок учителів та викладачів.

Про викладача
Членкиня організаційного комітету Львівського обласного методичного об’єднання викладачів хімії, біології, екології закладів фахової передвищої освіти. Авторка курсу інтегрованих лекцій з органічної хімії, більше 30 статей; 20 праць навчально-методичного характеру; учасниця більше 45 конференцій.

Автореферат дисертації:
Туриця О.О. Формування професійної компетентності майбутніх технологів харчових виробництв на засадах інтегрованого підходу в коледжах: автор. дис. канд. пед. наук : 13.00.04 / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. Тернопіль, 2019. 21 с.

Публікації:
1. Туриця О. О. Застосування інтегрованого підходу у вивченні хімічних дисциплін майбутніми технологами харчових виробництв. Наука і освіта. Серія: Педагогіка. Одеса: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, 2010. №7. С. 251–255.
2. Туриця О. О. Використання сучасних педагогічних технологій у процесі вивчення хімічних дисциплін. Наука і освіта. Серія: Педагогіка. Одеса: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, 2011. №6. С. 238–241.
3. Туриця О. О. Використання технічних засобів навчання під час вивчення хімічних дисциплін майбутніми технологами харчових виробництв. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. Вип. 27. С. 109–117.
4. Туриця О. О. Співпраця викладачів хімічних та технологічних дисциплін  в умовах інтегрованого навчання. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: Педагогіка і психологія: збірник статей. Ялта: РВВ КГУ, 2011. Вип. 34, Ч. 1. С. 123–128.
5. Туриця О. О. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців харчового профілю на основі інтегрованого підходу. Науковий вісник Чернівецького національного університету. Серія: Педагогіка та психологія. Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011. Вип. 571. С. 181–185.
6. Туриця О. О. Використання інтегрованого підходу при проведенні виховного заходу з органічної хімії. Біологія і хімія в школі. Київ: Видавництво “Педагогічна преса”, 2012. №2. С. 40–43.
7. Туриця О. О. Інтеграція та диференціація знань студентів у процесі вивчення хімічних і технологічних дисциплін. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. Вип. 28. С. 65–72.
8. Туриця О. О. Застосування інформаційних технологій у професійній підготовці фахівців харчового профілю. Педагогічна освіта і наука в умовах класичного університету: традиції, проблеми, перспективи: У 3-х т. Т. 2. Теорія і практика педагогічної науки та освіти: досвід, інноватика, прогнозування. Збірник наукових праць / за ред. М. Євтуха, Д. Герцюка, К. Шмида. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. С. 490–497.
9. Туриця О. О. Застосування технології розвивального навчання у професійній підготовці фахівців харчового профілю. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: Педагогіка і психологія. Збірник статей. Ялта: РВВ КГУ, 2013. Вип. 41. Ч. 1. С. 216–224.
10. Туриця О. О. Основні принципи інтегрованого навчання майбутніх фахівців харчового профілю. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія Педагогіка. Мелітополь: Мелітопольський державний педагогічний університет, 2013. Вип. 1 (10). С. 228–232.
11. Туриця О. О. Професійна спрямованість навчання як педагогічна умова формування професійної компетентності майбутніх фахівців харчового профілю. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. Вип. 29. С. 48–60.
12. Туриця О. О. Використання інтегрованого підходу при вивченні органічної хімії. Профтехосвіта. Київ: ТОВ “Видавнича група “Шкільний світ””, 2014. №7 (67). С. 58–63.
13. Туриця О. О. Дослідження готовності майбутніх технологів харчових виробництв до професійної діяльності. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: Педагогіка і психологія. Збірник статей. Ялта: РВВ КГУ, 2014. Вип. 43, Ч. ІІІ. С. 239–246.
14. Туриця О. О. Організація самостійної роботи студентів при вивченні хімічних і технологічних дисциплін у коледжі харчового профілю. Вища освіта України. Теоретичний та науково-методичний часопис. Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології. Кіровоград: Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка, 2014. Том І. Вип. 3 (54). С. 212–216.
15. Туриця О. О. Роль міжкультурної співпраці у формуванні професійної компетентності майбутніх фахівців харчового профілю на основі інтегрованого підходу. Rocznik Polsko-Ukraiński (Польсько-український вісник). Częstochowa–Lwów, 2014. Tom. XVІ. С. 219–228.
16. Туриця О. О., Нічкало Т. Р. Білки у продуктах харчування. Профтехосвіта. Київ: ТОВ “Видавнича група “Шкільний світ””, 2014. №11 (71). С. 39–44.
17. Туриця О. О. Використання інтегрованого підходу при вивченні теми “Одноатомні спирти” в курсі органічної хімії. Профтехосвіта. Київ: ТОВ “Видавнича група “Шкільний світ””, 2016. №10 (94). С. 41–44.
18. Туриця О. О. Використання діяльнісного підходу у професійній підготовці технологів харчових виробництв. Наукові записки. Випуск 11. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 3. Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. С. 136–139.
19. Туриця О. О. Вивчення хімічних дисциплін у коледжі харчової і переробної промисловості НУХТ. Методика викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі (XVІІІ Каришинські читання): матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 26–27 травня 2011 р.). Полтава: Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. Астрая, 2011. С. 190–193.
20. Туриця О. О. Проведення інтегрованих занять з хімічних дисциплін — шлях до ефективного інтегрованого навчання. Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України: якість освіти — основа конкурентоспроможності майбутнього фахівця: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ялта, 22–24 вересня 2011 р.). Ялта: РВНЗ КГУ, 2011. С. 73–75.
21. Туриця О. О. Застосування особистісно орієнтованої та професійно орієнтованої педагогічних технологій при вивченні хімічних дисциплін. Вища освіта в сучасному суспільстві: шляхи оновлення та засоби реформування: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 6–7 жовтня 2011 р.). Одеса: Державний заклад “Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського”, 2011. С. 136–137.
22. Туриця О. О. Професійні вимоги до підготовки фахівців харчового профілю. Сучасні освітні технології у професійній підготовці майбутніх фахівців: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю Незалежності України (м. Львів, 25–26 жовтня 2011 р.). Львів: Львів, 2011. С. 145–147.
23. Туриця О. О. Впровадження інтегрованих курсів у вищих навчальних закладах як умова підвищення ефективності підготовки майбутніх фахівців. Матеріали звітних наукових конференцій кафедри загальної та соціальної педагогіки. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. С. 57–59.
24. Туриця О. О. Комплекс методичного забезпечення з органічної хімії при проведенні лекційних, лабораторних та практичних занять. Методика викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі (XІX Каришинські читання): матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 17–18 травня 2012 р.). Полтава: Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. Астрая, 2012. С. 340–342.
25. Туриця О. О. Використання компетентнісного підходу у професійній підготовці майбутніх фахівців харчового профілю. Матеріали звітних наукових конференцій кафедри загальної та соціальної педагогіки. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. С. 66–69.
26. Туриця О. О. Професійна компетентність як проблема дослідження. Матеріали звітних наукових конференцій кафедри загальної та соціальної педагогіки. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. С. 25–29.
27. Туриця О. О. Застосування кредитно-модульної системи організації навчання при вивченні хімічних дисциплін у коледжі. Методика викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі. (ХХІ Каришинські читання): матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 29–30 травня 2014 р.). Полтава: Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2014. С. 251–253.
28. Туриця О. О. Творча компетентність як складова професійної компетентності майбутніх технологів харчових виробництв. Матеріали звітних наукових конференцій кафедри загальної та соціальної педагогіки. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. С. 44–46.
29. Туриця О. О., Бараняк О. Г. Користь і шкода різних продуктів харчування. Світ навколо нас: матеріали VIII науково-пошукової конференції студентів ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації (м. Львів, 18 березня 2015 р.). Львів, 2015. С. 23–24.
30. Туриця О. О. Використання системного підходу у процесі вивчення хімічних і технологічних дисциплін майбутніми фахівцями харчового профілю. Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі (XXIV Каришинські читання): матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 18–19 травня 2017 р.). Полтава: Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2017. С. 292–293.
31. Туриця О. О. Використання електронних підручників у процесі вивчення хімічних і технологічних дисциплін. Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі (XXV Каришинські читання): матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 29–30 травня 2018 р.). Полтава: Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2018. С. 332–334.

Навчально-методичні матеріали:
1. Методичні матеріали до проведення інтегрованої лекції з органічної хімії на тему «Естери. Жири, як представники естерів» для студентів спеціальності 181 «Харчові технології» / Укладач О. О. Туриця. Львів: ЛДКХПП НУХТ, 2017. 16 с.
2. Методичні матеріали до проведення інтегрованої лекції з органічної хімії та технології виробництва кулінарної продукції для студентів спеціальності 181 «Харчові технології» / Укладачі О. О. Туриця, Т. Р. Нічкало. – Львів: ЛДКХПП НУХТ, 2019, 26 с.
3. Методичні матеріали до проведення інтегрованого виховного заходу з органічної хімії для студентів 181 «Харчові технології» / Укладач: О. О. Туриця. Львів: ЛДКХПП НУХТ, 2019. 11 с.
4. Методичні матеріали до проведення інтегрованої лекції з органічної хімії на тему «Гідроксикислоти. Оптична активність органічних сполук» для студентів спеціальності 181 «Харчові технології» / Укладач О. О. Туриця. Львів: ВСП ЛФКХПП НУХТ, 2021. 16 с.
5. Курс інтегрованих лекцій з органічної хімії для студентів спеціальності 181 «Харчові технології» / Укладач О. О. Туриця. Львів: ВСП ЛФКХПП НУХТ, 2021, 92 с.
6. Методичні матеріали до проведення інтегрованої лекції з органічної хімії з елементами евристичної бесіди та з використанням засобів мультимедіа на тему «Ароматичні вуглеводні» для студентів спеціальності 181 «Харчові технології» / Укладач О. О. Туриця. Львів: ВСП ЛФКХПП НУХТ, 2021. 16 с.
7. Туриця О.О. Методичні матеріали до проведення інтегрованої лекції з хімії на тему: «Лужні елементи та їх сполуки. Лужноземельні елементи та їх сполуки» / Укладач О. О. Туриця. Львів: ВСП ЛФКХПП НУХТ, 2022.
8. Туриця О.О. Як організувати навчання студентів під час війни? Світ навколо нас: матеріали  ХV Обласної науково-пошукової конференції студентів і викладачів закладів фахової передвищої освіти. Львів, 2023.
9. Туриця О.О. Методичні рекомендації щодо використання педагогіки  партнерства  як  дієвої  складової сучасної освіти / Укладач О. О. Туриця. Львів: ВСП ЛФКХПП НУХТ, 2023.
10. Туриця О.О. Професійний розвиток викладача хімічних дисциплін Матеріали IX Науково-методичної конференції «Сучасні тенденції навчання хімії». ЛНУ імені І.Франка. 2023.
11. Туриця О.О., Стеців Г.С. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів І курсу, які навчаються на основі базової загальної середньої освіти / Укладачі О. О. Туриця, Г. С. Стеців. Львів: ВСП ЛФКХПП НУХТ, 2023, 48 с.
12.Туриця О.О., Довганик Є.Д. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 181. Харчові технології. Виробництво харчової продукції, Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів, Технології харчових продуктів, напоїв, мінеральних та питних вод / укладачі О. О. Туриця, Є. Д. Довганик. Львів: ВСП ЛФКХПП НУХТ, 2023, 48 с.
13. Туриця О.О., Довганик Є.Д. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 181. Харчові технології. Виробництво харчової продукції. Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів. Бродильне виробництво і виноробство / укладачі О. О. Туриця, Є. Д. Довганик. Львів: ВСП ЛФКХПП НУХТ, 2023, 46 с.

Партнери