Баханова Світлана

Посада
Методистка кафедри суспільствознавчої освіти, кандидат історичних наук

Освіта: Дніпропетровський державний університет, спеціальність «Історія»
Електронна пошта: ss.bahanova@loippo.lviv.ua

Напрямки роботи:
– ведення документації кафедри;
– формування службової інформації щодо забезпечення діяльності кафедри;
– надання консультацій з використання навчально-методичних матеріалів та обладнання;
– забезпечення роботи закріплених за кафедрою навчальних приміщень, перевірка стану відповідного обладнання та його готовності до занять.

Автореферат дисертації
Баханова С. С. Моделі української державності 1917-1922 рр. у сучасних шкільних підручниках з історії [Текст]: автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.06 / Дніпропетровський національний ун-т ім. Олеся Гончара. Дніпропетровськ, 2011. 20 с.

Нагороди:
Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2006), Нагрудний знак «Відмінник освіти» (2015), Нагрудний знак «Василь Сухомлинський» (2018).

Монографії:
1. Баханова С.С. Моделі української державності 1917 – 1922 рр. у сучасних шкільних підручниках з історії: монографія. Донецьк : ЛАНДОН–ХХІ, 2012. 248 с.
2. Теорія і практика запровадження компетентнісного підходу до навчання історії в школі: колективна монографія. Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2012. 520 с. (співавтор).
3. Історичні джерела в українському інформаційному й освітньому просторі: верифікація та інтерпретація: монографія / наук. ред. – д.і.н., проф. О.О.Салата. Вінниця : ТОВ “ТВОРИ”, 2018 (співавтор).

Доробок викладача
Підручники і посібники
:
Нові підходи до історичної освіти в умовах багатокультурного суспільства: навч. посіб. для студентів ВНЗ. Львів: ЗУКЦ, 2012. 164 с. (співавтор).

Публікації:
1. Баханова С. Висвітлення теми визволення України у шкільних підручниках з історії України // Україна в Другій світовій війні: бачення через роки. Запоріжжя: Просвіта, 2004. С.101–109.
2. Баханова С. Висвітлення проблеми Голокосту у сучасних вітчизняних шкільних підручниках // Голокост в Україні у регіональному і загальнолюдському вимірі: Матеріали Міжнародної наукової конференції. Збірник наукових праць. Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2005. С.136–142.
3. Баханова С. Українська держава П. Скоропадського у сучасних шкільних підручниках з історії // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 50. Частина 1. Херсон: Видавництво ХДУ, 2008. С.104–112.
4. Баханова С. Сучасний шкільний підручник як історіографічне явище // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 14.  Рівне: Рівненський державний гуманітарний університет, 2008.  С.317–322.
5. Баханова С. Українська Центральна Рада на початковому етапі Української революції в сучасних шкільних підручниках з історії // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2008. – Вип.. ХХІV: Соціальні та національні чинники революцій і реформ в Україні: проблеми взаємовпливів. С.119–124.
6. Баханова С. Українська Центральна Рада на останньому етапі її історії в сучасних шкільних підручниках з історії // Науковий вісник Бердянського державного педагогічного університету.  №1. Бердянськ: БДПУ, 2008. С.75–84.
7. Баханова С. Трансформація поглядів на моделі української державності ХХ століття у шкільних навчальних програмах з історії // Сіверянський літопис. Всеукраїнський науковий журнал.  2009. № 2–3 (86–87). С.128–136.
8. Баханова С. Українська Народна Республіка доби Директорії в сучасних шкільних підручниках з історії // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету: Збірник наукових праць. Рівне: РДГУ, 2009. Випуск 17. – С.202–206.
9. Баханова С. Д. Донцов на сторінках сучасних шкільних підручників з історії // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Запоріжжя: ЗНУ, 2009. Вип. XXVII. С.98–101.
10. Баханова С. Методологічні підходи до висвітлення моделей української державності першої половини ХХ століття у шкільних програмах // Науково-методичний вісник. Кіровоград: КОІППО, 2011. С. 77–83.
11. Баханова С. Висвітлення процесу входження УСРР до складу СРСР у сучасних шкільних підручниках з історії // Слов’янський вісник: збірник наукових праць. Серія «Історичні і політичні науки». Рівненський державний гуманітарний університет, Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету. Вип. 14. Рівне, 2012. С.9–12.
12. Баханова С. Висвітлення процесу державотворення 1917–1922 рр. у сучасних шкільних підручниках із пропедевтичного курсу історії // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. 2012. № 2 (58). С.372–384.
13. Баханова С. Висвітлення державотворчих процесів доби Української Центральної Ради в регіональних шкільних підручниках з історії // Література та культура Полісся. Збірник наукових праць.  Вип. 70. Історико-культурні процеси Лівобережної України в загальноукраїнському контексті. Ніжин, 2012.
14. Баханова С. Державотворчі процеси 1917–1921 рр. у підручниках з історії рідного краю (Катеринославщина) // Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Придніпровські соціально-гуманітарні читання». Ч.І. Бердянськ, 2012. С.74–77.
15. Баханова С. Західноукраїнська Народна Республіка у сучасних шкільних підручниках з історії // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 23. Рівне, 2012. С.655-667.
16. Баханова С. Трансформація національної ідентичності українців у радянську та постарадянську добу// Зб. наук. праць Бердянського державного педагогічного університету «Полікультурна освіта в Україні: історія, сучасність, перспективи». Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2013. С. 19–22.
17. Баханова С. Державницький підхід як теоретична засада формування змісту шкільного курсу історії України // Теорія і практика реалізації державних стандартів освітньої галузі «Суспільствознавство» в умовах реформування національної системи освіти. Миколаїв, 2013. С. 21–23.
18. Баханова С. Радянсько-югославський конфлікт 1948–1956 рр. у шкільних підручниках з історії наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. // Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність І-906 «Історія». Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. Вип. 17. С. 154–162.
19. Баханова С. Висвітлення «режиму санації» у Польщі у 1926-1939 рр. у шкільних підручниках з історії //Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Історичні науки. 2013. № 12 (261). С. 56-60.
20. Баханова С. «Празька весна» в шкільних підручниках з новітньої історії кінця ХХ – початку ХХІ ст.// Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки РДГУ. Вип.24. Рівне: РДГУ, 2013. С.270-274.
21. Баханова С. Висвітлення діяльності Ю. Пілсудського наприкінці 20-х – 30-х рр. ХХ ст. у шкільних підручниках історії// Література та культура Полісся. Вип.76. Серія: Історичні науки. №2. Ніжин, 2014. С.63-71.
22. Баханова С. Еволюція оцінок історичного феномену «холодної війни» у шкільних підручниках з історії кінця ХХ – початку ХХІ ст.// Наукові записки. Випуск 19. Серія: Історичні науки. Кіровоград: ІВВ КДПУ ім. В. Винниченка. 2014. С.48–53.
23. Баханова С. Шкільний підручник з історії як об’єкт історіографічного дослідження // Історія і суспільствознавство в школах України. 2014. №4. С.10-16.

Партнери